THÔNG BÁO NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 6, HĐND XÃ KHÓA XX

Đăng lúc: 10:41:27 11/07/2018 (GMT+7)

THƯỜNG TRỰC HĐND               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   
  XÃ HOẰNG TRƯỜNG                               Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

      Số  06/TB -HĐND                                          
                                                                                     Hoằng Trường, ngày 5 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Dự kiến nội dung, chương trình, thời gian

kỳ họp thường kỳ giữa năm 2018 (kỳ họp thứ 6 )

HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

     Thực hiện  Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6năm2015; nghị quyết số 30  ngày 12 /01/2018 của HĐND xã về ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2018. Ngày 19 tháng 6 năm 2018, Thường trực HĐND xã tổ chức  hội nghị liên tịch với UBND,  UBMTTQ, các ban HĐND xã các ngành liên quan, cán bộ, công chức có liên quan để thảo luận dự kiến nội dung chương trình thời gian kỳ họp thứ 6 HĐND xã. Các đồng chí thường trực đảng ủy dự chỉ đạo hội nghị.  Căn cứ kết quả hội nghị Thường trực HĐND thông báo dự kiến nội dung ,chương trình và thời gian kỳ họp thứ 6 như sau:

I.  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP :

 1.Các báo cáo tại kỳ họp:

1.1. UBND xã :

 

Báo cáo tình hình KTXH-QPAN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ KT XH- QPAN 6 tháng cuối năm 2018;

 - Báo cáo chi tiết  kinh phí hỗ trợ  cho các đơn vị thôn XD nhà văn hóa

-  Báo cáo Thu - Chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm,  nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

- Báo cáo bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2018

- Báo cáo quyết toán thu, chi năm 2017.

           - Báo cáo kết quả giải quyết,  trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XX 

          1.2 Báo cáo của Thường trực  HĐND và các ban HĐND xã

            - Báo cáo của TTHĐND xã về tình hình hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

            - Báo cáo của TT HĐND xã về tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6.

           -Báo cáo của các ban HĐND về thẩm tra các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

1. 3. Thông báo của UBMTTQ xã về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và baó cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri.

          2. Đoàn đại biểu HĐND huyện phát biểu

3 . Chât vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp

4 . Chủ Tịch UBND xã giải trình và tiếp thu ý kiến của cử tri và đại biểu tham dự kỳ họp.

5. Tờ trình - Dự thảo Nghị quyết

- Tờ trình  Dự thảo NQ nhiệm vụ  KTXH - QPAN 6 tháng cuối năm 2018.

 Tờ trình dự thảo NQ về hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa các đơn vị thôn

- Tờ trình, Dự thảo NQ bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm  2018.

-Tờ trình, Dự thảo NQ Phê chuẩn  quyết toán ngân sách năm 2017.

-Tờ trình,dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND xã

6. Thông qua các Nghị Quyết kỳ họp

II. Thành phần:

         - Thường trực HĐND,UBND huyện;

- Đại biểu HĐND huyện bầu tại khu vực;

- Thường vụ đảng ủy,TTHĐND,UBND xã;

- Đại biểu HĐND xã khóa XX;

- Chủ tịch MTTQ và trưởng phó các ngành đoàn thể chính trị  và trưởng các tổ chức đặc thù của xã;

- Cán bộ công chức chuyên môn UBND,  hiệu trưởng 3 trường học, trạm trưởng y tế, - Hợp tác xã điện năng, Quỹ tín dụng nhân dân ;

- Bí thư chi bộ, trưởng các đơn vị thôn ; đài truyền thanh xã

 III. Thời gian:

Thời gian  dự kiến 01 ngày khoảng từ  ngày 30/6 đến ngày 18/7/2018 (Thời gian chính thức sẽ thông báo sau)

VI. Địa điểm : Tại hội trường xã Hoằng Trường .

 

 

    Nơi nhận:                      TM.THƯỜNG TRỰC HĐND

 - TTHĐND-UBND huyện ;                                   CHỦ TỊCH                                             

 - Đại biểu HĐND huyện bầu tại khu vực ;

 - Đại biểu HĐND xã khóa XX ;                                (Đã Ký)

 - TT Đảng ủy – TTHĐND,UBND xã ;

 - Cán bộ chuyên trách, công chức, bán chuyên trách

 - Các đơn vị ,trường hoc  trên địa bàn xã;                              Lê Phạm lai

 - Trạm y tế, quỹ tín dụng,HTX điện năng ;

 - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn ;

 - Đài TT xã;

 

 

 

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
521084