Thông báo Về việc thực hiện lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Flamingo Linh Trường khu B, xã Hoằng trường, huyện Hoằng Hóa

Đăng lúc: 16:18:26 11/08/2023 (GMT+7)

               ỦY BAN NHÂN DÂN

               XÃ HOẰNG TRƯỜNG

                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số:     45       /TB-UBND

                      Hoằng Trường, ngày   11  tháng   8  năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Flamingo Linh Trường khu B, xã Hoằng trường, huyện Hoằng Hóa

 
   

 


Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn tại xã Hoằng Trường.

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

Căn cứ Quyết định số 2812/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Flamingo Linh Trường Khu B tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa.

Ngày 11/8/2023 UBND xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa nhận được Công văn số 145/CV-PTDA ngày 09/8/2023 của Công ty Cổ phần Flamingo Holding Group về việc đề nghị phối hợp lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đến quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Flamingo Linh Trường khu B, xã Hoằng trường, huyện Hoằng Hóa; Sau khi nghiên cứu, UBND xã Hoằng Trường thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án: Flamingo Linh Trường khu B, xã Hoằng trường, huyện Hoằng Hóa, kế hoạch thực hiện nội dung nêu trên như sau:

I. Về công khai hồ sơ quy hoạch:

1. Hồ sơ công khai, lấy ý kiến gồm:

- Các bản vẽ quy hoạch, Thuyết minh đồ án.

- Phiếu điều tra, ý kiến.

2. Tổ chức thực hiện:

2.1. Công ty Cổ phần Flamingo Holding Group có trách nhiệm:

- Bàn giao hồ sơ quy hoạch, phiếu điều tra cho UBND xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa để thực hiện đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của xã và niêm yết tại Trụ sở UBND .

- Phối hợp với UBND xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa tổ chức Hội nghị báo cáo, giải trình đồ án quy hoạch.

2.2. UBND xã Hoằng trường, huyện Hoằng Hóa:

- Thông báo đến toàn thể Cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đến khu vực lập quy hoạch chi tiết (thông báo trên loa phát thanh vào lúc 7h00 và 16h00 hàng ngày).

- Đăng tải nội dung liên quan đến hồ sơ quy hoạch và phiếu điều tra lên cổng thông tin điện tử của UBND xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa và niêm yết công khai hồ sơ quy hoạch tại trụ sở UBND xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa trong thời gian 30 ngày (bắt đầu từ ngày 11/8/2023 đến ngày 11/9/2023).

- Phát phiếu điều tra khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân; tiếp nhận, tổng hợp số phiếu phát ra, số phiếu thu vào.

2.3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan:

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong việc đóng góp ý kiến về nội dung hồ sơ quy hoạch thông qua phiếu điều tra; gửi về trụ sở UBND xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa để tổng hợp, thông báo cho Cơ quan tổ chức lập quy hoạch tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan

II. Về tổ chức Hội nghị nghe báo cáo đồ án quy hoạch:

- UBND xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa phối hợp với Công ty Cổ phần Flamingo Holding Group và đơn vị tư vấn lập quy hoạch báo cáo nội dung hồ sơ quy hoạch và giải trình trực tiếp các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đến quy hoạch 16 h00 ngày 14/8/2023 tại Hội trường UBND xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa;

- Thành phần tham dự Hội nghị:

+ Đại diện các đơn vị: UBND huyện, UBND xã, Cơ quan tổ chức lập quy hoạch, đơn vị tư vấn lập quy hoạch;

+ Các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư có liên quan đến đồ án quy hoạch.

UBND xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa thông báo rộng rãi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân cộng đồng dân cư có liên quan trên địa bàn xã được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND huyện (để b/cáo)

- Các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn xã;

- Lưu VP.

                                                                            CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                (Đã ký)

 

 

                                                                           Lê Thanh Cảnh

 

  * Một số hình ảnh quy hoạch chi tiết dự án flamingo Linh Trường khu B được niêm yết tại UBND xã Hoằng Trường.

5.jpg
7.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
521084